+372 51997308

Kasutustingimused

sussid.ee veebipoes kehtivad üldreeglid ja kasutustingimused:

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1 Järgnevate kasutustingimustega määratakse õigusi ja kohustusi, mis tekkivad Merino TATRY OÜ veebipoe kliendi (edaspidi Klient) ja veebipoe (edaspidi www.sussid.ee) vahel lepingu sõlmimisel e. kaupade ostmisel. Kaupade väljavahetamine toimub juriidilistel alustel.

1.2 Kõigile sussid.ee registreeritud kasutajatele ning külalistele kes soovivad soetada kaupu, kohalduvad käesolevad kasutustingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.. Lisaks üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja sussid.ee vahelisi suhteid www.sussid.ee tooteinfo, hinnakiri ja ostuinfo.

1.3 Merino TATRY OÜ jätab endale õiguse ühepoolselt teha muudatusi veebipoe kasutustingimustes , kaupade hindades ja müügitingimustes. Kõik muudatused jõustuvad www.sussid.ee veebilehel kajastamise momendist.

1.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise momendil kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnakiri

2.1 Kõik www.sussid.ee e-poe hinnad on märgitud eurodes.

2.2 Kaupade hinnad ei sisalda kauba kohaletoimetamise tasu. . Kauba kohaletoimetamise maksumus oleneb tellimuse vormistamisel Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist ning see lisatakse arvele eraldi.

2.3 www.sussid.ee jätab endale õiguse kaupade hindu ühepoolselt korrigeerida.

2.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinnamuudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis kehtis tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.5 Kehtiv hind näidatakse ostukorvis tellimuse vormistamise ajal.

3. Müügilepingu sõlmimine

3.1 sussid.ee müüb ja Klient ostab www.sussid.ee e-poes pakutavaid tooteid.

3.2 Peale tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendile tema poolt märgitud e-posti aadressile ettemaksuarve. Kui Klient ei ole peale tellimuse vormistamist saanud oma e-postile tellimuse kinnitust ja ettemaksuarvet, palume teavitada meid meiliaadressil info@sussid.ee

3.3 Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted, kohaletoimetamisviis ja -tasu ning kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse, samuti kõik vajalikud rekvisiidid arve tasumiseks.

3.4 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase makseviisi (pank, pangaülekanne või krediitkaart) ning sobiva kohaletoimetamise viisi.

3.5 Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on kinnitatud ja Klient on tasunud 100% tasumisele kuuluvast summast. Kõik sõlmitud lepingud hoitakse sussid.ee veebipoe andmebaasis.

3.6 Tellimus komplekteeritakse ühe tööpäeva jooksul pärast tasumisele kuuluva summa laekumist sussid.ee arvelduskontole.

3.7 Kui Klient ei ole ettemaksu arvet tasunud 2 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, on sussid.ee`l õigus antud tellimus tühistada.

3.8 Vormistades tellimust sussid.ee veebipoes ning sooritades ettemaksu kinnitab Klient, et ta on tutvunud kasutustingimustega, on nendega nõus ning kohustub neid järgima.

4. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1 Peale müügilepingu jõustumist (ettemaksuarve tasumist) tellimus komplekteeritakse ning toimetatakse Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressile.

4.2 sussid.ee e-poes välja toodud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest ning sõltuvad kohaletoimetamise viisist ja sihtkohast.

4.3 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest peab Klient teavitama sussid.ee võimalikult kiiresti. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

4.4 Kui saadetis on sussid.ee poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile vastav teavitus.

4.5 Tellimuses esitatud andmete õigsus ja täpsus tagab viivituste ja arusaamatuste vältimist kauba kohaletoimetamisel.

sussid.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6 sussid.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

5. Kauba garantii ja tagastamine

5.1 Tagastamisõigus EI kehti allahinnatud toodetele.

5.2 Vastavalt EV Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus tagastada kaupa 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, originaalpakendis ning siltidega.

Kui sildid on puudu, ei kuulu kaup tagastamisele.

5.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@sussid.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või helistada tel. +372 5199 7308.

Tagastamisavalduses peab olema märgitud tagastamise põhjus, Kliendi ees- ja perekonnanimi, toote nimetus ning arve või tellimuse number.

5.4 sussid.ee ei vastuta tootedefektide eest, mis on tekkinud Kliendi süül või hoolimatusest, toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel ja/või toote loomulikul füüsilisel kulumisel tavapärase kasutamise korral.

5.5 Kauba tagastamiskulud kannab Klient.

sussid.ee kannab tagastamise kulud juhul, kui kaup oli esialgse kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada või kui kaup ei vasta nud tellimusele.

5.6 Raha tagastatud kauba eest makstakse Kliendi arvelduskontole 30 päeva jooksul kauba tagasisaamise hetkest.

5.7 Kui Klient soovib toodet vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse või värvi vastu, siis tasub postikulusid Klient.

5.8 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud sussid.ee poolt ega toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on sussid.ee`l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamiseks kuuluvast summast.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1 sussid.ee vastutab Kliendi ees sussid.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

6.2 Klient vastutab sussid.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Klient kannab täielikku vastutust tellimuses esitatud teabe eest ning kõigi tagajärgede eest, mis ilmnevad tema esitatud teabe ebatäpsuse tõttu.

6.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees kahju või viivitamise eest kui see oli tingitud asjaoludest, mida kumbki pool ei saanud mõjutada või ette näha (Force Majeure). Kohustuse teostamisega viivitamist või selle mittetäitmist poolte poolt Force Majeure olukorras ei loeta käesolevate kasutustingimuste rikkumisena.

6.4 sussid.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mis võib tekkida Kliendil tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjel käesolevate tingimuste raames.

6.5 sussid.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis on tekkinud asjaolust, et Klient on võtnud enda peale kohustusi kolmandate (sussid.ee`st mittesõltuvate) isikute ees , mis on vastuolus käesolevate kasutustingimustega.

6.6 sussid.ee ei kompenseeri Kliendile kahju tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena kasutamata jäänud võimaluste eest.

6.7 sussid.ee ei vastuta tõrgete ja vigade eest veebipoe teenuse osutamises ja kodulehe toimimises kui need on tingitud riketest kolmandatele isikutele kuuluvates süsteemides, sidevõrkudes, -jaamades või kui tegemist on vääramatu jõuga ( loodusjõud, üldine voolukatkestus jne.).

6.8 Kahjutasu ülemine piir on veebipoes sussid.ee Kliendi poolt tellitud kauba ja kohaletoimetamise maksumus.

7. Privaatsus

7.1 www.sussid.ee veebilehe kasutamisega annab Klient sussid.ee`le selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 sussid.ee kasutab Kliendi isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui seda eeldab Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis või seadusega ettenähtud juhtudel.

7.3 sussid.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta kui Klient on tellinud sussid.ee uudiskirja.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist sussid.ee andmebaasist.

7.4 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja sussid.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning õigusaktidest.

7.5 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui sussid.ee`l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8. Lõppsätted

8.1 Käesolevatele www.sussid.ee e-poe kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust ja õigusakte. Kui kasutustingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

8.2 Kõik nendes eeskirjades käsitlemata küsimused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

Powered By OpenCart
Sussid.ee © 2024
card-mastercard card-visa webmoney qiwi yandex-money